PRIVACYVERKLARING DIETISTENPRAKTIJK HILDE WINTERS

Inleiding
Diëtistenpraktijk Hilde Winters neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens wij opvragen en verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kan je altijd contact opnemen via: winters.hilde@telenet.be.

Diëtistenpraktijk Hilde Winters
Diëtistenpraktijk Hilde Winters, Watermolenstraat 11,3910 Neerpelt is een zelfstandige praktijk. Er zijn 2 zelfstandige diëtisten werkzaam: Ruth Vanderheyden en Hilde Winters. Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt door de diëtiste waar jij onder behandeling bent.
Diëtistenpraktijk Hilde Winters is eigenaar van de website: www.dietistehildewinters.be.

Hoe gebruikt Diëtistenpraktijk Hilde Winters jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we opvragen en voor welke doeleinden jouw gegevens worden verwerkt.

Gegevens
Doel
Naam, adres, geboortedatum, email, telefoon, gsm, huisarts, specialist, medicatie, relevante medische voorgeschiedenis, gezinssituatie, hobby’s, sporten, rookgedrag, eerder ondernomen stappen naar een betere voedings- en leefstijl, lengte, gewicht, BMI, vet%, bloeduitslagen

Patiëntendossier voor het opstarten van de begeleiding, het optimaal begeleiden en het voltooien
Naam, adres, email
Versturen van info, recepten, bestellijst … via post of mail

Naam, adres, email, telefoonnummer, BTW-nummer

Bestellingen en facturatie
Naam, adres, geboortedatum, leefstijlgegevens, gezondheidsgegevens

Kleinschalige onderzoeken
Naam, adres, email, BTW-nummer
Facturatie

Naam, adres, geboortedatum, BMI, soort begeleiding

Mutualiteiten
Naam, adres, geboortedatum, verloop begeleiding, huisarts/specialies
Verslagen naar (para)medici en andere hulpverleners

Email
Nieuwsbrief Laposta

Naam, email, telefoonnummer, gsm, reden aanmelding

Online-agenda
Naam, email, telefoonnummer
Website: afspraak of info

Diëtistenpraktijk Hilde Winters verzekert dat jouw persoonsgegevens enkel voor bovenvermelde doeleinden gebruikt worden en voor geen enkel ander (commercieel) doel.
Diëtistenpraktijk Hilde Winters bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik of zolang de gegevens nodig zijn om de doelen te kunnen verwezenlijken.

Hoe verkrijgen we jouw persoonlijke gegevens?
Diëtistenpraktijk Hilde Winters heeft enkel persoonsgegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Beveiliging van jouw gegevens
 • De diëtisten werkzaam in Diëtistenpraktijk Hilde Winters zijn gehouden aan geheimhouding van de gegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons computersysteem.
 • Er worden back-ups gemaakt van jouw persoonsgegevens zodat we bij eventueel “panne” de gegevens terug kunnen herstellen.
 • De diëtisten werkzaam bij Diëtistenpraktijk Hilde Winters zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Samenwerking met derden
Jouw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, enkel bij de hieronder vermelde uitzonderingen. Deze derde partijen doen ook al het nodige om jouw privacy te beschermen. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens doorgegeven worden aan een andere derde partij, dan dien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor te geveven
 1. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:
  • diëtiste Ruth Vanderheydeb, enkel in geval van vervangende consultatie
  • collega-diëtisten in verband met kleinschalig onderzoek rond voedselallergie en intolerantie
            Je zal hierover altijd eerst geïnformeerd worden.

2. Het kan zijn dat Diëtistenpraktijk Hilde Winters verplicht is tot het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde partij bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichtingen voor o.a. terugbetalingen door het riziv, tegemoetkomingen door de mutualiteiten, doktersverslagen binnen zorgpaden …

3. Minderjarigen: Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4. Diëtistenpraktijk Hilde Winters heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
 • Nutrilink om jouw dossier te verwerken en gegevens te bewaren
 • Nutriappointment, online agenda
 • Mediris Multi om doktersverslagen te versturen
 • Laposta om nieuwsbrieven te versturen
 • Combell voor de website

Wat zijn jouw rechten?
 • Je kan altijd vragen om jouw persoonsgegevens die vastgelegd zijn bij Diëtistenpraktijk Hilde Winters in te zien. Hiervoor kan je een verzoek tot inzage doen bij
 • Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens kun je hiertoe een verzoek voor indienen bij . Je kan je gegevens laten wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.
 • Je kan verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van Diëtistenpraktijk Hilde Winters te verkrijgen. Ze zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm. Deze gegevens kan je dan bij een andere “hulpverlener” onderbrengen.
 • In alle gevallen heb je het recht om voor bepaalde gegevensverwerkingen jouw toestemming in te trekken. die gegevens mogen dan niet meer verwerkt worden. Het kan zijn dat Diëtistenpraktijk Hilde Winters je dan bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Een verzoek kan gestuurd worden naar . Diëtistenpraktijk Hilde Winters zal jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen, zeker binnen 1 maand nadat het verzoek ontvangen werd. Indien Diëtistenpraktijk Hilde Winters jouw verzoek afwijst, dan zal zullen zij in hun antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Aanpassingen Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom het regelmatig na te lezen. De laatste versie zal altijd te lezen zijn in onze wachtkamer en op onze website: www.dietistehildewinters.be

Klachten en vragen?
Je kan terecht bij: winters.hilde@telenet.be
Je kan ook altijd een klacht indienen bij de Privacy Commissie: commission@privacycommission.be